ارزیابی 360 درجه تامین

مرکز تخصصی مشاوره مدیریت زنجیره تامین،  ابزاری ویژه با نام "ارزیابی 360 درجه" جهت بررسی، عارضه یابی و تعیین نقشه راه بهبود دپارتمان تامین در شرکت های صنعتی طراحی کرده است. ارزیابی 360 ، فرایند تامین در سازمان را در سطوح مختلف استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی مورد بررسی قرار داده و مشکلات و ریشه های آن ها را به خوبی نشان می دهد. طراحی این ابزار منطبق بر آخرین مدل های موجود در دنیا در حوزه تامین است.

به این منظور دپارتمان تامین ازمناظر مختلف استراتژی، ساختار، عملکرد، تکنولوژی، مهارت­های افراد و فرایندهای اصلی نظیر برنامه ریزی تامین و مهندسی خرید، مدیریت ارتباط با تامین کنندگان، مدیریت قراردادها و ... ارزیابی و در نهایت نقشه راه بهبود آن ارایه می گردد.

 

حوزه های ارزیابی

  • استراتژی و سیاست های تامین
  • ساختار سازمانی تامین و ارتباط با ذینفعان داخلی
  • فرایند های کسب و کار در حوزه تامین
  • آنالیز هزینه/ منبع یابی استراتژیک/برنامه ریزی تامین و مهندسی خرید/مدیریت قرارداد/مدیریت ارتباط با تامین کنندگان/Procure to Pay/
  • شایستگی و مهارت های کارکنان تامین
  • نحوه مدیریت عملکرد و ریسک
  • تکنولوژی های برنامه ریزی و مدیریت تامین