عملکرد زنجیره تامین

يکي از مهمترين راهکارها در راستاي بهبود مستمر زنجيره تامين، دستيابي به يک زنجيره تامين منسجم و همچنين عارضه يابي صنعتي، ارزيابي و سنجش عملکرد زنجيره تامين است.  ارزيابي عملکرد به اندازه گيري و سنجش وضع موجود مي­پردازد تا بتوان از ان به عنوان ابزاری جهت تصميم گيري در مورد ادامه تعديل و يا جلوگيري از کاري که در حال انجام است استفاده کرد.

شوراي بين المللي زنجيره­ ي تأمين به عنوان يک موسسه غيرانتفاعي بين المللي که با هدف به کارگيري و توسعه­ ي مفهوم مديريت زنجيره ي تأمين در سال 1996 تأسيس شد، با بهره­ گيري از مفاهيم مهندسي مجدد، فرآيند هاي کسب و کار، الگوبرداري و سنجش فرآيند ها يک مدل مرجع فرآيندي با عنوان مدل مرجع عملکرد زنجيره ي تأمين (SCOR) ارائه کرده است.

تمرکز اين مدل بر توصيف فرآيند هاي مديريتي درون زنجيره ­ي تأمين وروابط بين آن­ها، تدوين معيارهاي استاندارد براي اندازه­ گيري عملکرد فرآيندي زنجيره ي تأمين به منظور پشتيباني از بهبود مستمر و ارتقاي مديريت رقابتي زنجيره­ ي تأمين در محيط کسب و کار مي­ باشد. مدل مرجع عملکرد زنجيره­ ي تأمين، فرآیندهاي مديريت زنجيره ي تامين را براي هريک از اعضا در شش حيطه ي طرح ريزي يا برنامه ريزي، ساخت، تحويل، منبع يابي، برگشتی ها و توانمندسازي تعريف کرده است. در اين مدل که به عنوان يک مرجع، جهت شناسايي عمليات و فرآیندهای زنجیره تامین مورد استفاده قرار مي­گيرد، علاوه بر تبيين استاندارد فرآیندهاي مديريتي، شاخص هاي استاندارد اندازه گيري عملکرد فرآیندها نيز در سه سطح کلي ذکر شده است.

بخش های مدل مرجع اسکور

مدل مرجع اسکور از 4 بخش زير تشکيل شده است:

  1. فرآیندها: استانداردي که مديريت فرآیندها و روابط آن­ها را تعريف مي­کند.
  2. عملکرد: معيارهاي استاندارد براي توصيف عملکرد فرايند و تعريف اهداف استراتژيک
  3. رويکردها و ابزار بهبود دهنده: اقدامات و ابزاري که منجر به بهبود فرايند مي­گردد.
  4. افراد: استانداردي که مهارت مورد نياز بر اي انجام فرآیندهاي زنجيره تامين توصبف مي کند.

ارزیابی عملکرد زنجیره تامین در مدل اسکور

بخش ارزيابي عملکرد زنجيره تامين در مدل SCOR شامل دو نوع المان است: ويژگي­ هاي عملکردي و معيارهاي عملکرد. در مرجع اسکور ابتدا ویژگی­ های مناسب یک زنجیره تامین نظیر قابلیت اطمینان، چابکی و … بیان شده و سپس زنجیره تامین بر اساس تعریف این ویژگی­ها سنجیده می­شود.  این ویژگی­ها توسط تعدای معیار عملکردی مورد بررسی قرار می­ گیرد. در حقیقت يک ويژگي عملکردي شامل گروهي از معيارها براي بيان يک استراتژي است. ويژگي عملکردي خود سنجيده نمي­شود بلکه براي تنظيم جهت استراتژيک استفاده مي­گردد.

به عنوان يک مثال از استراتژي کسب و کار مي­توان به “عملکرد ويژه در قابليت اطمينان زنجيره تامين” و يا “عملکرد پيشرفته در چابکي زنجيره تامين” اشاره کرد. عملکرد ويژه در قابليت اطمينان با يک هدف عملکري بيان مي­گردد: اجراي کامل سفارشات:X%. قابليت اطمينان يک ويژگي عملکردي است و اجراي کامل سفارشات يک معيار عملکردي. معمولا از الگوبرداری جهت تعيين مقدار X استفاده مي­گردد.

ويژگي هاي عملکردي در مدل اسکور SCOR

مدل SCOR شامل 5 ويژگي عملکردي است که در ادامه آمده است:

  • قابليت اطمينان

توانايي انجام کارها به همان نحو که انتظار مي رود. اين ويژگي بر پيش بيني خروجي فرآیندها تمرکز دارد. معيارهاي اين ويژگي عمدتاً از جنس به  موقع، در مقادير درست با کيفيت مناسب هستند. اين ويژگي توسط يک شاخص به نام انجام کامل سفارش سنجيده و از جنس مشتري محور است.

  • پاسخ گويي

اين ويژگي که بيانگر سرعت انجام کارهاست، توسط يک شاخص سيکل تکميل سفارش ارزیابی می­گردد و از جنس مشتري محور است.

  •  چابکي

اين ويژگي بيانگر توانايي پاسخ به محرک هاي خارجي-توانايي و سرعت تغيير-است. محرک هاي خارجي شامل: کاهش يا افزايش غير قابل پيش بيني تقاضا، خروج شرکا و تامين کنندگان از کسب و کار، حوادث طبيعي، حملات تروريستي، موجوديت منابع مالي و شرايط اقتصادي و مسائل منابع انساني است. اين ويژگي توسط شاخص هاي کارايي انعطاف پذيري، انطباق پذيري و دارايي در خطر سنجيده و يک ويژگي مشتري محور است.

  • هزينه

اين ويژگي به توصيف هزينه عمليات و فرآیندها مي پردازد. هزينه ها نوعاً شامل هزينه هاي منابع انساني، مواد و حمل و نقل است. اين ويژگي توسط شاخص کل هزينه ها سنجيده و نگاهي درون محور دارد.

  • مديريت کارای دارايي ها

اين ويژگي بيانگر استفاده کارا از دارايي هاست. استراتژي مديريت دارايي در زنجيره تامين شامل کاهش موجودي و تقابل درون سپاري و برون سپاری است.

معيارهاي عملکردي در مدل SCOR در يک ساختار سلسله مراتبي سازمان­دهي شده­ اند. اسکور سه سطح  براي معيارها تعريف کرده است. روابط بين اين سطوح بر مبناي عارضه يابي است. به اين معنا که معيارهاي سطح 2 به عنوان ابزاري جهت عارضه يابي معيارهاي سطح 1 استفاده مي­گردد. در حقيقت با نگاه به معيارهای سطح 2، فاصله عملکردي در سطح 1 قابل توجيه مي­شوند. به طور مشابه معيارهاي سطح 3 جهت عارضه يابي معيارهاي سطح 2 استفاده مي­گردند. به اين نوع آناليز عملکردي زنجيره تامين، مي­توان تجزيه يا ريشه يابي علي معلولي معيارها گفت.

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *