برنامه ریزی سفارشات مواد و کالاها

برنامه ریزی سفارشات مواد و کالاها (Material Order Planning) یکی از مهمترین مباحث در حوزه مدیریت و کنترل موجودی ها است. از مهمترین اهداف سازمان های در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی سفارشات می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • تعیین مقدار سفارش اقتصادی مواد، زمان سفارش، موجودی اطمینان و …
 • حداقل کردن سرمایه گذاری در موجودی انبار
 • حداقل کردن هزینه های انبارداری
 • کاهش هزینه های ناشی از خراب شدن، پوسیدگی و … موجودی ها
 • کاهش کمبود مواد اولیه و قطعات
 • حرکت در جهت اجرای نظام تامین استراتژیک
 • بسترسازی سیستم اطلاعاتی موثر در تامین و کنترل موجودی
 • پیش بینی مصرف
مرکز تخصصی مشاوره زنجیره تامین خدمات زیر را در این حوزه به سازمان ها ارائه می دهد:
 • تحلیل ماهیت تامین
 • تدوین سیاست های کنترل موجودی
 • ادغام سازی سفارشات
 • طراحی مدل های تعیین مقدار اقتصادی سفارشات در حوزه تقاضاهای پویا و ایستا