طراحی نظام مدیریت برون سپاری

برون سپاری

برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه­ ی سازمان­ ها و ارتقای بهره­ وری، در سال­ های اخیر مورد توجه مدیران سازمان ­ها در کشورمان قرار گرفته است. مدیران سازمان ها در عمل، با مسائل و موضوعات متنوعی در این زمینه مواجه هستند. موارد مختلفی از قبیل اشتباه در انتخاب گزینه برونسپاری، عدم شناسایی صحیح انتظارات سازمان از مجری،  عدم کفایت مهارتی و تجربی تیم اجرایی، قرارداد نامناسب برونسپاری، عدم تفکیک صحیح تصمیم­ گیری­ ها بین سازمان و مجری، عدم وجود مدیریت ارتباطات و دانش بین سازمان و مجری و به طور کلی عدم استفاده از مدل­ ها و رویکردهای مناسب برونسپاری موجب ایجاد شکست و نارضایتی در بکارگیری استراتژی برونسپاری در سازمان­ ها شده است.

به منظور دستیابی به مزایای برونسپاری، سازمان­ ها بایستی از مدل مناسب برونسپاری متناسب با شرایط سازمان استفاده کنند. در غیراینصورت احتمال شکست پروژه­ ها و افزایش هزینه­ ها و نارضایتی در سازمان ­ها افزایش می ­یابد.  مدل­ ها و استانداردهای برونسپاری کلیه فرآیندهای چرخه برونسپاری –از شناسایی فعالیت­ های قابل برون سپاری تا ارزیابی عملکرد مجری و ارزیابی کلیه روند برونسپاری- را در برگرفته و سعی بر مدیریت صحیح عملیات جهت نیل به اهداف اصلی برون سپاری دارند.

مرکز مشاوره مدیریت زنجیره تامین موفق به طراحی مدل بومی مدیریت برونسپاری منطبق با آخرین تحقیقات تئوری و کاربردی جهان شد. صنایع خصوصی و دولتی می توانند به فراخور شرایط خود از این مدل بهرمند گردند. مدل طراحی شده شامل کلیه زیرفرایندهای مدیریت برون سپاری شامل استراتژی گذاری برونسپاری، مدیریت قرارداد، مدیریت روابط، مدیریت عملکرد و … است. این مدل فرایند برون سپاری را  در سه سطح زیر پیاده سازی می کند:

سطوح پیاده سازی مدل مدیریت برون سپاری

1- سطح استراتژیک
2- سطح تاکتیکال
3- سطح عملیاتی

بخش های مختلف مدل

-استراتژی گذاری
-تحلیل برونسپاری
-ادغام سازی
-مدیریت و انتخاب مجری
-مدیریت عملکرد
-مدیریت روابط
-مدیریت ریسک
-مدیریت قرارداد