تدوین استراتژی ها و سیاست های عملیاتی تامین

منافع سیاست گذاری تامین

  • ایجاد نگاهی دقیق تر به تامین اقلام بر اساس وضعیت استراتژیک آن ها و بسترسازی مناسب جهت کمک به کلیه ی تصمیم سازی های تامین آن ها
  • کاهش هزینه های تامین منتج از سیاست گذاری صحیح نحوه تامین
  • کمک به مصرف صحیح بودجه جهت برنامه ریزی سفارشات
  • ایجاد بستری مناسب در جهت تدوین استراتژی ها و سیاست های تامین
  • کمک در جهت ایجاد نظام صحیح مهندسی تامین و خرید در شرکت
  • ایجاد خطوط راهبر اصلی در جهت مدیریت صحیح سفارشات
  • ایجاد بستر مناسب جهت سایر بخش های فرایندی تامین از جمله مدیریت قراردادها و SRM
  • کمک به ایجاد داشبوردهای هوشمند در حوزه مدیریت تامین و بستر شاخص های اصلی آن
  • تحلیل ماهیت قطعات یدکی
  • بستر تصمیمات استراتژیک بومی سازی قطعات یدکی

یکی از مهمترین و بنیادس ترین فعالیت ها در راستای ایجاد یک نظام تامین استراتژیک، تحلیل ماهیت اقلام/خدمات و سیاست گذاری عملیاتی تامین آنهاست. به این منظور اهمیت تامین هریک از اقلام/خدمات و ریسک تامین آنها سنجیده و سپس براساس ماتریس کرالجیک طبقه بندی می گردند:

اقلام استراتژیک: اهمیت تامین بالا، ریسک تامین بالا

اقلام گلوگاهی: اهمیت تامین پایین، ریسک تامین بالا

اقلام اهرمی: اهمیت تامین بالا، ریسک تامین پایین

اقلام عادی: اهمیت تامین پایین، ریسک تامین پایین

سپس برای هر دسته سیاست های عملیاتی تامین، سیاست های حرکتی، سیاست های کاهش هزینه، سیاست های پیش بینی مصارف، خصوصیات قراردادی، سیاست های ارتباط با تامین کننده و ... تدوین می گردد. 

رویکرد کرالجیک یک رویکرد پایه برای این گونه کارهاست. اما در سال های اخیر رویکردهای پیشرفته ای طراحی و در شرکت های صنعتی پیاده سازی شده است. 

مرکز تخصصی مشاوره زنجیره تامین نیز با تکیه بر دانش و تجارب ویژه خود در این زمینه، آمادگی خود را جهت طراحی و پیاده سازی سیاست های عملیاتی تامین متناسب با شرایط کسب و کار هر سازمان اعلام می دارد.