سایر خدمات

خدمات زنجیره تامین

مرکز تخصصی مشاوره زنجیره تامین

مرکز مشاوره مدیریت زنجیره تامین قادر است کلیه خدمات زنجیره تامین در حوزه برنامه ریزی و مدیریت تامین را به صنایع و سازمان ها ارائه نماید. تعدادی از این خدمات عبارتند از:

-طراحی و استقرار پروسه های کیفی درزنجیره تامین

-تدوین شاخص های کلیدی عملکرد در حوزه تامین

-ایجاد زنجیره تامین های LARG (ناب، چابک، تاب آور و سبز)

–طراحی فرایندهای کسب وکار در حوزه تامین (طراحی شناسنامه، PCF و …)

-ارزیابی سطح بلوغ زنجیره تامین

برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با این خدمات با مرکز تخصصی مشاوره مدیریت زنجیره تامین تماس بگیرید.