عارضه یابی و ارزیابی زنجیره تامین

عارضه یابی زنجیره تامین

يکي از مهمترين راهکارها در دستيابي به يک زنجيره تامين منسجم و کارا، ارزيابي، سنجش عملکرد و عارضه یابی زنجيره تامين است. ارزيابي عملکرد به اندازه گيري و سنجش وضع موجود مي پردازد و ابزار مناسبی جهت شناسایی نقاط ضعف سازمان می باشد. ابزارهای مختلفی جهت ممیزی و ارزیابی زنجیره تامین در جهان پیشنهاد شده است.

مرکز تخصصی مشاوره مدیریت زنجیره تامین با استفاده از آخرین رویکردها در این حوزه، ابتدا بخشهای مختلف زنجیره تامینی سازمان را از لحاظ دستیابی به ویژگی های عملکردی زنجیره نظیر قابلیت اطمینان، پاسخ گویی، چابکی، نوآوری، تاب آوری، هزینه و … ارزیابی می کند. سپس با بررسی فاصله عملکردی جاری از عملکرد مورد انتظار، مهمترین علل عدم دستیابی به اهداف عملکردی را شناسایی می کند. در نهایت نقشه راه تعریف پروژه های بهبود را برای سازمان، با توجه به شرایط آن ترسیم می نماید.

رویکرد مرکز تخصصی مشاوره مدیریت زنجیره تامین در زمینه ارزیابی و عارضه یابی زنجیره تامین، دارای بیش از 500 شاخص عملکردی در سطوح مختلف زنجیره تامین جهت تشخیص عارضه ها است. این شاخص ها متناسب با شرایط سازمان ها بومی سازی می گردند. مرکز تخصصی مشاوره مدیریت زنجیره تامین همچنین قادر به خوشه بندی عارضه ها و ارائه تحلیل های پویا و نمودارهای علی معلولی در این حوزه است.

خلاصه خدمات مرکز در حوزه عارضه یابی زنجیره تامین و بهبود آن:

• طراحي روش نظامند ارزيابي عملکرد زنجيره تامين
• شناسايي و تعريف ويژگي هاي اصلي عملکردي زنجيره تامين سازمان نظیر قابلیت اطمینان، چابکی و …
• شناسايي و تعريف شاخص هاي عملکردي
• پایش شاخص هاي عملکردي
• ارائه چارچوبي جهت شناسايي مشکلات اصلي سازمان
• ارائه ساختارهای تحلیلی عملکرد زنجیره تامین
• ايجاد بستري مناسب جهت استراتژي گذاري زنجيره تامين
• ايجاد بستري مناسب جهت تعريف پروژه هاي بهبود با توجه به عارضه ها
• تعریف نقشه راه اجرای پروژه های بهبود