مدیریت ارتباط با تامین کنندگان-SRM

 • مدیریت هوشمندانه منابع تامین

 • حداکثر بهره وری از تامین کنندگان

 • چابک سازی دپارتمان تامین

 • مدیریت ارتباط با تامین کنندگان

 

یکی از رویکردهای  موثر  در مدیریت زنجیره تامین، تقویت و گسترش ارتباطات با تامین کنندگان سازمان در قالب سیستم مدیریت ارتباط با تامین کنندگان است که توجه آن به کل زنجیره تامین از تهیه مواد اولیه تا مصرف کننده نهایی معطوف شده است، به طوریکه بتواند امکان افزایش رضایت مشتری و کاهش هزینه ها را فراهم آورد. در نظام های نوین مدیریت ارتباط با تامین کنندگان، به سه سوال اصلی پاسخ می دهند:

1.    What:  سازمان به چه ارزش ها یا منافعی از منابع تامین نیاز دارد؟

2.   Who:   مدیریت ارتباط با تامین کنندگان در مورد کدام تامین کنندگان مورد نیاز است؟

3.   How:   سطوح و نوع روایط متناسب با هر تامین کننده با دیدگاه مدیریت بر مبنی ارزش افزوده چیست؟

با این رویکرد در حقیقت انتظار سازمان  بر مینای اهداف استراتژیک از منابع تامین شناخته شده، بر اساس آن تامین کنندگان سطح بندی و کم هزینه ترین و بهترین نوع ارتباطات با تامین کننده از انتخاب تا ارزیابی آن تعیین می­گردد. نوع ارتباطات به نحوی است که در بسیاری از موارد نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری در مدیریت روابط وجود ندارد و تنها بر مبنای شناخت سازمان از خود و واحد تامین، سطوح روابط تعیین می گردد.

مرکز تخصصی مشاوره زنجیره تامین نیز با تکیه بر دانش و تجارب ویژه خود در این زمینه، آمادگی خود را جهت طراحی و پیاده سازی نوین ترین نظام مدیریت ارتباط با تامین کنندگان متناسب با شرایط کسب و کار هر سازمان اعلام می دارد. از نتایج ملموس نظام نوین مدنظر، افزایش چابکی، کسب حداکثر ارزش از منابع تامین با حداقل منابع صرف شده است.

انواع خدمات

 • استراتژی گذاری و سیاست گذاری مدیریت تامین کنندگان
 • طراحی فرایندهای SRM
 • طراحی روش های اجرایی SRM بر اساس آخرین پیشرفت ها در این حوزه
 • طراحی پلن منبع یابی و سورسینگ
 • ارزیابی ورود، انتخاب و عملکرد تامین کنندگان بر اساس هرم تامین کنندگان
 • طرح ارتقای تامین کنندگان
 • طراحی مدل های کسب و کار منبع یابی
 • تشکیل و مدیریت هرم تامین
 • سیاست گذاری کاهش هزینه های منابع تامین
 • مدیریت ریسک تامین کنندگان
 • مدیریت و آنالیز روابط
 • SRM Value Mapping
 • طراحی نقشه 5 گانه SRM